26 Luty 2015 roku

Aktualności

ODLICZENIA I ULGI PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOM W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2014

2014-12-30


I. ODLICZENIA OD DOCHODU (jeżeli odliczenie dokonywane jest na podstawie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub PRZYCHODU ( jeżeli
odliczenie dokonywane jest na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym):

- ULGA REHABILITACYJNA - podstawowe informacje, rodzaje wydatków, definicje,
warunki uprawniające do skorzystania z ulgi, dokumentowanie wydatków
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/ulga-rehabilitacyjna
- DAROWIZNY -  podstawowe informacje, rodzaje wydatków, definicje, warunki
uprawniające do skorzystania z ulgi, dokumentowanie wydatków
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny
- INNE (min. z wydatki na internet) - podstawowe informacje, rodzaje
wydatków, definicje, warunki uprawniające do skorzystania z ulgi,
dokumentowanie
wydatków http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/inne


II. ODLICZENIA OD PODATKU:

- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - ZAGRANICZNE I KRAJOWE
- ULGA NA POWRÓT
- ULGA NA DZIECI
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-podatkuCzytaj więcej

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

2014-12-22

Informacja dla płatników

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-17

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z mailami napływającymi do podatników, na stronie internetowej MF został opublikowany komunikat Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku  komunikat

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-15

4 grudnia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu"

Wiadomości Celne 7/2014

Plakat

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-12

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie
Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią
funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie
poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści
przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce
ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi,
a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Czytaj więcej

  REJESTRACJA / AKTUALIZACJA W CEIDG  WOLNA OD OPŁAT  

2014-08-28

              W związku z pojawiającymi się przypadkami wyłudzenia  opłaty  rejestracyjnej od osób  prowadzących działalność  gospodarczą Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) prowadzone przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.  

 Wszelkie informacje przesyłane do podatników dotyczące  dokonania opłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej są bezpodstawne.  

Czytaj więcej

Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

2014-08-26

Ministerstwo Finansów uruchamia dziś Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-07-16

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

 


Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 

Działalność gospodarcza– zgodnie z ust.2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką dzia-łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso-by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 


Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma UsługAdministracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw